لیست سرور های ما

سرور سمپ

Dozd va Police MpGames - CNR
Online - پیشنهادی
IP: sv.MpGames.Ir
Jang Dakheli - TDM
Offline
IP: -

سرور تیم اسپیک

MpGames - TeamSpeak
Online
IP: Ts.MpGames.iR

برای مشاهده ای پی سرور ، موس را روی کادر مربوط به سرور ببرید
توجه: تمامی سرور های سمپ فقط برای نسخه کامپیوتر میباشند.